رېستۇرانلار


ئۈرۈمچى ھەرەمباغ يېمەك-ئىچمەك ئاستانىسى-ئېدىن تېز تاماقخانىسى
ئۈرۈمچى ھەرەمباغ يېمەك-ئىچمەك ئاستانىسى-ئېدىن تېز تاماقخانىسى
ئۈرۈمچى تەڭرىتاغ رايونى يەنئەن يولى 4-نومۇر
: 0991-2871818 تائام تىزىملىكى ئۈستەل
ئۈرۈمچى ھەرەمباغ يېمەك-ئىچمەك ئاستانىسى-يىپەك يولى ئايرىمخانىسى
ئۈرۈمچى ھەرەمباغ يېمەك-ئىچمەك ئاستانىسى-يىپەك يولى ئايرىمخانىسى
ئۈرۈمچى تەڭرىتاغ رايونى يەنئەن يولى 4-نومۇر
: 0991-2871818 تائام تىزىملىكى ئۈستەل
ئۈرۈمچى ھەرەمباغ يېمەك-ئىچمەك ئاستانىسى-ئاتلانتىس ساماۋەر شورپىخانىسى
ئۈرۈمچى ھەرەمباغ يېمەك-ئىچمەك ئاستانىسى-ئاتلانتىس ساماۋەر شورپىخانىسى
ئۈرۈمچى تەڭرىتاغ رايونى يەنئەن يولى 4-نومۇر
: 0991-2871818 تائام تىزىملىكى ئۈستەل
ئۈرۈمچى ھەرەمباغ يېمەك-ئىچمەك ئاستانىسى-ماراكەش قەھۋەخانىسى
ئۈرۈمچى ھەرەمباغ يېمەك-ئىچمەك ئاستانىسى-ماراكەش قەھۋەخانىسى
ئۈرۈمچى تەڭرىتاغ رايونى يەنئەن يولى 4-نومۇر
: 0991-2871818 تائام تىزىملىكى ئۈستەل
ئۈرۈمچى ھەرەمباغ يېمەك-ئىچمەك ئاستانىسى-مۇزىكىلىق كۇلۇب
ئۈرۈمچى ھەرەمباغ يېمەك-ئىچمەك ئاستانىسى-مۇزىكىلىق كۇلۇب
ئۈرۈمچى تەڭرىتاغ رايونى يەنئەن يولى 4-نومۇر
: 0991-2871818 تائام تىزىملىكى ئۈستەل
ئىتتىپاق يولى ھەرەمباغ تاماقخانىسى
ئىتتىپاق يولى ھەرەمباغ تاماقخانىسى
ئۈرۈمچى تەڭرىتاغ رايونى ئىتتىپاق يولى 428-نومۇر
: 0991-8535980 تائام تىزىملىكى ئۈستەل
ياشلار يولى ھەرەمباغ تاماقخانىسى
ياشلار يولى ھەرەمباغ تاماقخانىسى
ئۈرۈمچى ياشلار يولى 246-نومۇر
: 0991-2608781 تائام تىزىملىكى ئۈستەل
خۇمدانلىق ئېدىن قولايلىق تائاملىرى
خۇمدانلىق ئېدىن قولايلىق تائاملىرى
ئۈرۈمچى سايباغ رايونى گۆھەر تاغ يولى 522 –نومۇر
: 0991-2880171 تائام تىزىملىكى ئۈستەل
خۇاڭخېى يولى ھەرەمباغ ئېدىن قۇلايلىق تائاملىرى
خۇاڭخېى يولى ھەرەمباغ ئېدىن قۇلايلىق تائاملىرى
ئۈرۈمچى خۇاڭخېى يولى خوتەن كوچىسى 170 نومۇر
: 0991-5801728 تائام تىزىملىكى ئۈستەل
شەنبە كۇلۇب
شەنبە كۇلۇب
يەنئەن يولى 4-نومۇر ھەرەمباغ مېھمانسارايى 5-قەۋەت
: 0991-8523855 تائام تىزىملىكى ئۈستەل
ھەرەمباغ ئېدىن قۇلايلىق تائاملىرى دېۋاڭ تارمىقى
ھەرەمباغ ئېدىن قۇلايلىق تائاملىرى دېۋاڭ تارمىقى
ئۈرۈمچى شەھىرى دىۋاڭ سودا شەھەرچىسى لۇييۇەن كوچىسى شىنجاڭ ئېسىل تائاملىرى مەيدانى 1- قەۋەت
: 0991-5888262 تائام تىزىملىكى ئۈستەل
تۇرپان ھەرەمباغ يېمەك-ئىچمەك ئاستانىسى
تۇرپان ھەرەمباغ يېمەك-ئىچمەك ئاستانىسى
تۇرپان قۇم ئېرىق يولى 21-نومۇر
: 0995-8555111 تائام تىزىملىكى ئۈستەل